فر طبقه ای TD-16 , TD-24

فر طبقه ای TD-16 , TD-24

فر طبقه ایTD-16 , TD-24 مناسب برای پخت انواع نان حجیم و شیرین حرارت غیر مستقیم بین ۳۵۰-۵۰ درجه سانتیگراد قابل تنظیم و کنترل اتوماتیک مجهز به مخزن تولید بخار برای هر طبقه و یک مخزن بخار برای گرمخانه مشخصات