فر گردون TR32

قادر به پخت انواع شرینی -کیک و کلوچه28

مدل TR 32 A مجهز به سیستم بخار می باشد که پخت انواع نان حجیم را ممکن می سازد

حرارت فر به صورت غیر مستقیم و قابل کنترل بین ۴۰۰-۵۰ درجه سانتیگراد می باشد

تغذیه فر به اسانی توسط تریلی صورت می گیرد

مشخصات فنی

breakfast_breads

فر گردون TR32